ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ:+91-8242477528
ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ:info@hbcindia.com

ಹೆಗ್ಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟುಮೆನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಟುಮೆನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಎಚ್ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಸಿ ಮೂಲಕ, ಹೆಗ್ಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.